សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

  • Hun_sen

    សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន