សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទីស្តីការគណ:រដ្ឋមន្រ្តី

 • 1_sok_an

  ឯកឧត្តម សុខ អាន
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_prak_sokon

  ​ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_bun_uy

  ឯកឧត្តម ប៊ុន អ៊ុយ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_sen_loem_nauv

  ឯកឧត្តម សេង លឹមនៅ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_msas_las

  ឯកឧត្តម ម្សាស់ លាស់
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_chan_tani

  ឯកឧត្តម ច័ន្ទ តា​នី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • No-image

  ឯកឧត្តម ង៉ោ​ង ស្រ៊ុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_svay_sitha

  ឯកឧត្តម ស្វាយ ស៊ីថា
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 9_sok_peng

  ឯកឧត្តម សុក ផេង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 10_keo_saphal

  ឯកឧត្តម កែវ សាផល​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 11_khoen_bo

  ឯកឧត្តម ឃឹម បូរ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 12_chok_leng

  ឯកឧត្តម ចក់ ឡេង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 13_seum_vanna

  ឯកឧត្តម ស៊ឹម វណ្ណា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 14_tep_nonnry

  ឯកឧត្តម ទេព ន​ន្នរី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 15_chre_sochanda

  ឯកឧត្តម ជ្រា សុ​ចិន្តា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 16_phay_siphan

  ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផា​ន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • No-image

  ឯកឧត្តម អ៊ិន វីរៈ​ជាតិ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 17_keo_rayme

  ឯកឧត្តម កែវ រេ​មី
  រដ្ឋលេខាធិការ​

 • 18_som_sotha

  ឯកឧត្តម សម សុត្ថា
  រដ្ឋលេខាធិការ​