សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 • 1_cham_prasidh

  ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_kem_sithan

  ឯកឧត្តម កឹម ស៊ីថន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_bann_sosak

  ឯកឧត្តម ប៉ាន់ សូរ​ស័ក្តិ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_ok_boung

  ឯកឧត្តម ឱក ប៊ុង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_chan_nora

  ឯកឧត្តម ច័ន្ទ ន​រ៉ា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_keo_soknay

  ឯកឧត្តម កែវ សុខ​ណៃ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_mao_thora

  ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូ​រ៉ា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_var_cheang

  ឯកឧត្តម វ៉ា ជាង​
  រដ្ឋលេខាធិការ