សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងវប្បធម៌

 • 1_him_chhem

  ឯកឧត្តម ហ៊ឹម ឆែម​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_khim_sarith

  ឯកឧត្តម ឃឹម សារិទ្ធ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_chuch_phoeun

  ឯកឧត្តម ជុច ភឿន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_kouy_mengheang

  ឯកឧត្តម ខូវ ម៉េងហ៊ាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_ming_sokny

  លោកជំទាវ ម៉ិញ កុស​នី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_ouk_socheat

  ឯកឧត្តម អ៊ុក សុជាតិ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_som_sokun

  ឯកឧត្តម សោម សុគន្ធ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_thai_naraksatya

  ឯកឧត្តម ថៃ នរ​សត្យា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 9_meng_hour

  ឯកឧត្តម ម៉េង ហួរ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 10_samrang_komsan

  ឯកឧត្តម សា​រាំង កំសាន្ត
  រដ្ឋលេខាធិការ​