សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងអប់រំ

 • 1_im_sethy

  ឯកឧត្តម អ៊ឹម សិទ្ធី​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_pith_phamnan

  ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_bun_sok

  ឯកឧត្តម ប៊ុន សុខ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_mak_vann

  ឯកឧត្តម ម៉ក់ វ៉ាន់​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_nath_bunroeun

  ឯកឧត្តម ណាត ប៊ុន​រឿន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_chey_chap

  ឯកឧត្តម ជ័យ ចាប​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_ouk_moun

  ឯកឧត្តម អ៊ុក មឿន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_phoeung_sakona

  លោកជំទាវ ភឿន សកុណា​
  រដ្ឋលេខាធិការ