សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងបរិស្ថាន

 • 1_mok_mareth

  ឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉ារ៉េត​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_prach_sun

  ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ស៊ុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_khieu_muth

  ឯកឧត្តម ខៀវ មុត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_khong_sam_nuon

  ឯកឧត្តម ខុង សំនួន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_yin_kim_sean

  ឯកឧត្តម យិន គឹមស៊ាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_thuk_kroeun_vutha

  ឯកឧត្តម ធឹ​ក គ្រឿង​វុត្ថា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_heam_kolbath

  ឯកឧត្តម ហែម កុលបុត្រ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_sim_soleng

  ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូ​ឡេង​
  រដ្ឋលេខាធិការ