សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាល

 • 1_mam_bunheng

  ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_heng_taykry

  ឯកឧត្តម ហេង តៃគ្រី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_ung_phyrun

  ឯកឧត្តម អ៊ឹង ភិរុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_eng_huot

  ឯកឧត្តម អេង ហួត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_sok_pheng

  ឯកឧត្តម សុខ ផេង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_uok_monna

  លោកជំទាវ អ៊ុក ម៉ុ​ណ្ណា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_te_kuyseang

  ឯកឧត្តម តែ គុយ​ស៊ា​ង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_chou_yinsim

  ឯកឧត្តម ជូ យិន​ស៊ីម​
  រដ្ឋលេខាធិការ