សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងធនធានទឹក

 • 1_lim_kean_hor

  ឯកឧត្តម លឹម គានហោ​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_sam_sarith

  ឯកឧត្តម សំ សារិត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_veng_sakhon

  ឯកឧត្តម វ៉េង សាខុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_phang_sareth

  ឯកឧត្តម ផង់ សារ៉េត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_soa_sereymony

  ឯកឧត្តម សៅ សិរី​មុន្នី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_sing_kiri

  ឯកឧត្តម សឹង្ហ គី​រី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_tan_vanthara

  ឯកឧត្តម តន់ វ៉ាន់​ថា​រ៉ា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_bun_hean

  ឯកឧត្តម ប៊ុន ហ៊ាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ