សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម

 • 1_suy_sem

  ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_ith_praing

  ឯកឧត្តម អ៊ិត ប្រាំង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_khlaut_randy

  ឯកឧត្តម ខ្លូត រ៉ា​ន់​ឌី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_nhek_chroeung

  ឯកឧត្តម ញ៉ឹក ច្រឹង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_chea_sieng_hong

  ឯកឧត្តម ជា ​ស៊ា​ង​ហុង
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_sat_samy

  ឯកឧត្តម សាត សាមី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_taing_kin_vin1

  ឯកឧត្តម តាន់ គីម​វិន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_phork_-sovanrith

  ឯកឧត្តម ភោគ សុវណ្ណារិទ្ធ
  រដ្ឋលេខាធិការ