សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងយុត្តិធម៌

 • 1_ang_vong_vathana

  ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_hy_sophea

  ឯកឧត្តម ហ៊ី សោភា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_long_phol

  ឯកឧត្តម ឡុង ផុល​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_chan_sotheavy

  លោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធា​វី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_sam_sophal

  ឯកឧត្តម សំ សុខ​ផល​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_ngor_sovann

  ឯកឧត្តម ង៉ោ សុវណ្ណ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_prom_setra

  ឯកឧត្តម ព្រហ្ម សិទ្ធ​ត្រា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_meach_som_on

  ឯកឧត្តម មៀច សំ​អ៊ា​ន់​
  រដ្ឋលេខាធិការ