សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងរៀបចំដែនដី

 • 1_im_chhun_lim

  ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_chhan_saphan

  ឯកឧត្តម ឆាន់ សាន​ផាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_nuth_narang

  ឯកឧត្តម នុត ណារ៉ាង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_prak_ham

  ឯកឧត្តម ប្រាក់ ហម​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_phoeung_sophoan

  ឯកឧត្តម ភឿង សុភ័ណ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_rath_saren

  ឯកឧត្តម រ័ត្ន សារិន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_chhim_kayleang

  ឯកឧត្តម ឈឹម កៃ​លាង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • No-image

  ឯកឧត្តម គឹម កុសល​
  រដ្ឋលេខាធិការ