សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងអធិការកិច្ច

 • 1_sam_kim_suor

  លោកជំទាវ សោម គឹមសួគ៌​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_chheng_saroeun

  ឯកឧត្តម ឆេង សារឿ​ន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_hong_them

  ឯកឧត្តម ហុង ថែម​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_kang_nem

  ឯកឧត្តម កង ណែ​ម​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_phou_sothea

  ឯកឧត្តម ផូ សុធា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_tuot_lux

  ឯកឧត្តម ទួត លុច​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_thach_khorn

  ឯកឧត្តម ថាច់ ឃ​ន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_duch_sovannary

  ឯកឧត្តម ឌុ​ច សុវណ្ណ​រី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 9_sopheak_thavy

  លោកជំទាវ សុភ័គ្គ ថា​វី​
  រដ្ឋលេខាធិការ