សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងផែនការ

 • 1_chhay_than

  ឯកឧត្តម ឆាយ ថន​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_ou_orhat

  ឯកឧត្តម អ៊ូ ឱហាត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_hul_lim

  ឯកឧត្តម ហ៊ុល លឹម​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_ouk_chay

  ឯកឧត្តម អ៊ុក ចាយ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_hou_taing_eng

  ឯកឧត្តម ហ៊ូ តាំង​អេង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_nger_chhay_leang

  ឯកឧត្តម ង៉ែ ឆាយលាង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_in_saroeung

  ឯកឧត្តម អ៊ិន សាវឿន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_so_nath

  ឯកឧត្តម សូរ ណាត​
  រដ្ឋលេខាធិការ