សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍

 • 1_so_khun

  ឯកឧត្តម សូរ ឃុន​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_chin_bun_sean

  ឯកឧត្តម ជិន ប៊ុនស៊ាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_lar_narath

  ឯកឧត្តម ឡា ណារ៉ាត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_sarak_khan

  ឯកឧត្តម សារ៉ាក់ ខាន់​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_ros_samay

  ឯកឧត្តម រស់ សម័យ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_khay_khun_heng

  ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_ek_vandy

  ឯកឧត្តម ឯក វណ្ណឌី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_kuoch_ky

  ឯកឧត្តម គួច គី​ ​
  រដ្ឋលេខាធិការ