សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសាធារណការ

 • 1_tram_iv_tek

  ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_ing_bun_hoa

  ឯកឧត្តម អ៊ឹង ប៊ុន​ហ៊ូ​វ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_mam_sibon

  ឯកឧត្តម មុំ​ម ស៊ីបុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_suong_heng

  ឯកឧត្តម សួង ហេង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_touch_chankosal

  ឯកឧត្តម តូច ចាន់​កុសល​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_kep_than

  ឯកឧត្តម កែប ថន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_lim_sidenine

  ឯកឧត្តម លីម ស៊ីដេនី​ន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_nou_sovath

  ឯកឧត្តម នូ សុវត្ថិ​
  រដ្ឋលេខាធិការ