សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា

 • 1_min_khin

  ឯកឧត្តម មិន ឃិន​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_phlok_phan

  ឯកឧត្តម ផ្លោក ផន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_chhorn_iem

  ឯកឧត្តម ឈន អៀម​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_men_han

  ឯកឧត្តម ម៉ែន ហាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_dork_narin

  ឯកឧត្តម ដោ​ក ណារិន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_sos_mossin

  ឯកឧត្តម សុះ មុះ​សិន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • No-image

  ឯកឧត្តម ន​រៈ រស​ន​វឌ្ឍនោ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_phon_phalla

  លោកជំទាវ ផុន ផល្លា​
  រដ្ឋលេខាធិការ