សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសង្គមកិច្ច

 • 1_ith_sam_heng

  ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_nim_thoth

  ឯកឧត្តម នឹម ថត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_yi_yaun

  ឯកឧត្តម យី យ៉ូន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_say_siphonn

  ឯកឧត្តម សយ ស៊ីផុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_som_chanrem

  ឯកឧត្តម សោម ចាន់​រ៉ែ​ម​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_mut_khiev

  ឯកឧត្តម មុត ខៀវ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_sem_sokha

  ឯកឧត្តម សែម សុខា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_hav_bunse

  ឯកឧត្តម ហាវ ប៊ុន​សែ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 9_tor_soeuth

  ឯកឧត្តម តោ សឿត​
  រដ្ឋលេខាធិការ