សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងការងារ

 • 1_vong_south

  ឯកឧត្តម វង សូ​ត​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_pich_sophoan

  ឯកឧត្តម ពេ​ជ សោ​ភ័ន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_othsman_hassan

  ឯកឧត្តម អូស្មាន់ ហាស្សាន់
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_kin_mon

  ឯកឧត្តម កាន់ ម៉ន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_prak_chantha

  លោកជំទាវ ប្រាក់ ចន្ថា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_oum_mean

  ឯកឧត្តម អ៊ុំ មាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_huy_hansong

  ឯកឧត្តម ហ៊ុយ ហាំង​សុង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_mon_vannak

  ឯកឧត្តម ម៉ម វណ្ណៈ​
  រដ្ឋលេខាធិការ