សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងទេសចរណ៍

 • 1_thong_khon

  ឯកឧត្តម ថោង ខុន​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_sam_prumnear

  ឯកឧត្តម សំ ព្រហ្មនា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_ros_ren

  ឯកឧត្តម រស់ រ៉េ​ន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_sieng_kimhan

  ឯកឧត្តម សៀង គឹម​ហាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_so_mara

  ឯកឧត្តម សូ ម៉ា​រ៉ា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_chum_iek

  ឯកឧត្តម ជុំ អ៊ៀក​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_kim_ouchansamith

  ឯកឧត្តម គីម អ៊ូ​ច័ន្ទ​សា​មិត្រ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_ly_bunthoeun

  ឯកឧត្តម លី ប៊ុនធឿន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 9_kor_sumsaroeut

  ឯកឧត្តម គោ ស៊ុំ​សារឿ​ត​
  រដ្ឋលេខាធិការ