សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងកិច្ចការនារី

 • 1_ing_kantha_phavi

  លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_kheng_samvada

  លោកជំទាវ ខេង សំ​វ៉ា​ដា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_khim_cham_roeun

  លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_chan_sorey

  លោកជំទាវ ច័ន្ទ សូរិយ៍​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_im_sithe

  លោកជំទាវ អ៊ឹម ស៊ីថែ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_sy_define

  លោកជំទាវ ស៊ី ដេ​ហ្វីន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_san_arun

  លោកជំទាវ សាន្ត អា​រុណ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_sivann_botum

  លោកជំទាវ ស៊ី​វណ្ណ បុ​ទុម​
  រដ្ឋលេខាធិការ