សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងកសិកម្ម

 • 1_chan_sarun

  ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_chan_tong_yves

  ឯកឧត្តម ច័ន្ទ តុងអ៊ីវ
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_por_try

  ឯកឧត្តម ប៉ោ ទ្រី​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_lim_sokhun

  ឯកឧត្តម លឹម សូ​គុន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_teng_lao

  ឯកឧត្តម តេង ឡៅ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_uk_sokhonn

  ឯកឧត្តម អ៊ុក សុខុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_kieng_vang

  ឯកឧត្តម កៀង វ៉ាង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_yt_nodi

  ឯកឧត្តម អ៊ី​ត ណូ​ឌី
  រដ្ឋលេខាធិការ​