សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

 • 1_keat_chhon

  ឯកឧត្តម គាត ឈ​ន់​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_ouk_rabun

  ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_aun_porn_moniroth

  ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_kong_vibol

  ឯកឧត្តម គង់ វិបុល
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_bun_sam

  ឯកឧត្តម ប៊ុន សម
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_chea_peng_chheang

  ឯកឧត្តម ជា ប៉េងឈាង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_ou_bunlong

  ឯកឧត្តម អ៊ូ ប៊ុនឡុង
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_ung_tea_seam

  ឯកឧត្តម អ៊ឹង ទាស៊ាម​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 9_so_victor

  ឯកឧត្តម សូរ វ៉ិ​ចទ័​រ
  រដ្ឋលេខាធិការ