សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងការបរទេស

 • 1_hor_namhong

  ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_long_visalo

  ឯកឧត្តម ឡុង វិសាលោ
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_ouch_borith

  ឯកឧត្តម អ៊ុច បូរិទ្ធ
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_kao_kimhourn

  ឯកឧត្តម កៅ គឹមហួន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_ung_san

  ឯកឧត្តម អ៊ុង ស៊ាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_sun-saphoeun

  លោកជំទាវ ស៊ុន សា​ភឿន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_hak_savuth

  ឯកឧត្តម ហាក់ សាវុធ​
  រដ្ឋលេខាធិការ