សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

 • 1_sor_keng

  ឯកឧត្តម ស ខេង​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_em_som_an

  ​ឯកឧត្តម ឯម សំអាន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_prom_soka

  ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_nut_sa_an

  ​ឯកឧត្តម នុត សាអាន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_seun_pensen

  ​ឯកឧត្តម ស៊ិន ពិន​សេន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_sok_setha

  ​ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_ngi_chan_phol

  ​ឯកឧត្តម ងី ចន្ទ្រ​ផល
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_kan_saveurn

  ​ឯកឧត្តម ខាន់ សាវឿន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 9_chhou_bun_eang

  លោកជំទាវ ជូ ប៊ុន​អេង
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 10_pol_lim

  ​ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម​
  រដ្ឋលេខាធិការ