សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងការពារជាតិ

 • 1_tie_banh

  ឯកឧត្តម ទៀ បាញ់​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_chay_soang_yon

  ឯកឧត្តម ចាយ សាំងយុន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_moeng_sompon

  ឯកឧត្តម ម៉ឹង សំផន
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_neang_pat

  ឯកឧត្តម នាង ផាត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_pan_nguon

  ឯកឧត្តម ផាន់ ងួន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_el_vansarat

  ឯកឧត្តម ឯល វ៉ាន់​សា​រ៉ា​ត
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_hun_poeurng

  ឯកឧត្តម ហ៊ុន ភឿន
  រដ្ឋលេខាធិការ