សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

 • 1_chea_sophara

  ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_suos_kong

  ឯកឧត្តម សូ​ស គង់​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_in_chantha

  ឯកឧត្តម អ៊ិន ចន្ថា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_ly_bros

  ឯកឧត្តម លី ប្រុស​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_lon_phon

  ឯកឧត្តម លន់ ភុ​ន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_sao_chivoan

  ឯកឧត្តម សៅ ជី​វ័ន្ត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_try_meng

  ឯកឧត្តម ទ្រី ម៉េង​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_sim_sun

  ឯកឧត្តម សឹម សុន
  រដ្ឋលេខាធិការ