សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

 • 1_ouk_rabun

  ឯកឧត្តម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន​

 • 2_hou_sethy

  ឯកឧត្តម ហូ សិទ្ធី​ ​

 • 3_prak_sokon

  ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន​

 • 4_on_peonmonyreth

  ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន​

 • 5_sok_chanda

  ឯកឧត្តម សុខ ចិន្តា​

 • 6_morm_saren

  ឯកឧត្តម ម៉ម សារិន​

 • 7_sre_thamrong

  ឯកឧត្តម ស្រ៊ី ថាមរុង្គ​

 • 8_ngor_sovann

  ឯកឧត្តម ង៉ោ សុវណ្ណ​