សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានចំណុះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

  • ១- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសារធារណៈ

    1_pech_bunthen

    ឯកឧត្ដម ​ពេជ្រ ប៊ុនធិន​

  • ២- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

    2_mou_has_vanna

    ឯកឧត្តម​ ហា​ វណ្ណា​ល់​