តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត បាត់ដំបង​

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត បាត់ដំបង​

  • Ngin_khorn

    ឯកឧត្តម ងិន ឃ​ន​

  • Chournh_sochhai

    លោកជំទាវ ជួញ សុ​ឆៃ​

  • Nim_thot

    ឯកឧត្តម នឹម ថូត​

  • Teis_heanh

    ឯកឧត្តម ទេស ហ៊ាញ​

  • Muy_chat

    ឯកឧត្តម មុយ ចា​ត​

  • Ly_kimleang

    លោកជំទាវ លី គឹម​លៀង​

  • Sor_kheng

    ឯកឧត្តម ស ខេង​

  • Orng_vongvatthana

    ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស​វឌ្ឍនា​

  • Chheang_vun

    ឯកឧត្តម ឈាង វុន​

  • Eng_chhaieang

    ឯកឧត្តម អេង ឆៃអ៊ាង​

  • Chiv_katta

    ឯកឧត្តម ជីវ កត្តា​