តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ​

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ​

 • Say_chhum

  ឯកឧត្តម ​សាយ ឈុំ​

 • Hem_khorn

  ឯកឧត្តម ​ហែម ខន​

 • Ly_son

  ឯកឧត្តម ​លី សុន​

 • Samrith_pech

  ឯកឧត្តម ​សំរិត ប៉ិច​

 • Kong_hach

  លោកជំទាវ គង់ ហា​ច​

 • Nut_rumdoul

  ឯកឧត្តម ​នុត រុំដួល