តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត កំពង់ធំ​

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត កំពង់ធំ​

 • Ngourn_nhil

  ​ឯកឧត្តម ​ងួន ញ៉ិល​

 • Un_ning

  ឯកឧត្តម ​អ៊ុន នឹង​

 • Toung_kun

  ឯកឧត្តម ថោង ខុន​​

 • Nhem_thavy

  ឯកឧត្តម ញ៉ែម ថា​វី​

 • Sik_bunhok

  ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុន​ហុក​

 • Kuch_moly

  ឯកឧត្តម គុជ ម៉ូ​លី​

 • Men_sothavrin

  ឯកឧត្តម ម៉ែន សុថា​វ​រិន្ទ្រ​